آزمایشگاه مرکز تسهیلات زایمانی باخرز

نام آزمایشگاه: مرکز تسهیلات زایمانی باخرز
مدیر:
  آدرس: تایباد، باخرز- مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
3270
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.