آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی کرات

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی کرات
مدیر:
  آدرس: تایباد، روستای کرات
 تلفن تماس:
3311
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.