آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی کاریز

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی کاریز
مدیر:
  آدرس: تایباد، تایباد-کیلومتر 5جاده مشهد-خیابان برهان الدین
 تلفن تماس:
4334
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.