آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مشهد ریزه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی مشهد ریزه
مدیر:
  آدرس: تایباد، روستای مشهد ریزه
 تلفن تماس:
3544
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.