آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو علیا

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو علیا
مدیر:
  آدرس: تایباد، روستای قلعه نو علیا
 تلفن تماس:
3330
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.