آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان تایباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت شهرستان تایباد
مدیر:
  آدرس: تایباد، تایباد- خیابان امام خمینی -شبکه بهداشت درمان
 تلفن تماس:
4223990
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.