آزمایشگاه کیمیا

نام آزمایشگاه: کیمیا
مدیر: دکتر حمید آیتی
  آدرس: بیرجند، طالقانی3
 تلفن تماس:
2223937

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.