آزمایشگاه پویا

نام آزمایشگاه: پویا
مدیر: دکتر هایده هادوی نیا
  آدرس: بیرجند، طالقانی 12
 تلفن تماس:
2232619

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.