آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی شفا
مدیر: دکتر محمود زردست ودکتررامین مردانی
  آدرس: بیرجند، خیابان طالقانی
 تلفن تماس:
2211212

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.