آزمایشگاه پاتو بیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)

نام آزمایشگاه: پاتو بیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) (واقع در بیمارستان امام رضا بیرجند)
مدیر: دکتر فاطمه حقیقی -دکتر جواد بیجاری
  آدرس: بیرجند، خیابان طالقانی
 تلفن تماس:
2222300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.