آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شاخن

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شاخن
مدیر: ندارد
  آدرس: بیرجند، روستای شاخن
 تلفن تماس:
2263280

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.