آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی خنگ

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی خنگ
مدیر: ندارد
  آدرس: بیرجند، بیرجند -روستای خنگ
 تلفن تماس:
2373133

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.