آزمایشگاه دکتر حقیقی

نام آزمایشگاه: دکتر حقیقی
مدیر: دکتر فاطمه حقیقی
  آدرس: بیرجند، طالقانی 12
 تلفن تماس:
2229930

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.