آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه

نام آزمایشگاه: تحقیقات دانشگاه
مدیر: دکتر اصغر زربان
  آدرس: بیرجند، خ غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-آزمایشگاه تحقیقات
 تلفن تماس:
4443041

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.