آزمایشگاه بیمارستان شهید رحیمی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهید رحیمی (واقع در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند)
مدیر: دکتر رامین مردانی و دکتر هایده هادوی نیا
  آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران بیمارستان شهید رحیمی
 تلفن تماس:
4435012

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.