آزمایشگاه مرکز بهداشتی گلوگرد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی گلوگرد
مدیر: ندارد
  آدرس: بروجن، بروجن - گلوگرد
 تلفن تماس:
3250

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.