آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2
مدیر: ندارد
  آدرس: بروجن، بروجن - بلوار ملت
 تلفن تماس:
23196

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.