آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1
مدیر: ندارد
  آدرس: بروجن، بروجن خ 15 خرداد
 تلفن تماس:
23197

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.