آزمایشگاه تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: تأمین اجتماعی
مدیر: دکتر محمدرضا حمزه
  آدرس: بروجن، بروجن خیابان 15 خرداد جنوبی
 تلفن تماس:
27223

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.