آزمایشگاه مرکزشماره 2 شهری(علی آباد)

نام آزمایشگاه: مرکزشماره 2 شهری(علی آباد)
مدیر: ندارد
  آدرس: امیدیه، جاده ماهشهرروبروی مخابرات
 تلفن تماس:
3234450

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.