آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی

نام آزمایشگاه: درمانگاه تامین اجتماعی
مدیر: فاقد مسئول فنی
  آدرس: امیدیه، جنب منازل کوی نیرو
 تلفن تماس:
3225260

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.