آزمایشگاه بهداشتی و درمانی شبخوسلات

نام آزمایشگاه: بهداشتی و درمانی شبخوسلات
مدیر:
  آدرس: املش، شبخوسلات -بخش رانکو درمانگاه بهداشتی و درمانی شبخوسلات
 تلفن تماس:
7226032
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.