آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر روان

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی دکتر روان
مدیر: دکتر اسکندر روان
  آدرس: اقلید، اقلید میدان انقلاب
 تلفن تماس:
4332232

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.