آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری امام خمینی سده

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری امام خمینی سده
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: اقلید، بخش سده
 تلفن تماس:
4623077

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.