آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره2

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شماره2
مدیر:
  آدرس: اقلید، خیابان امام خمینی - مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
 تلفن تماس:
0752-4222031

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.