آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره یک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
مدیر:
  آدرس: اقلید، خیابان مسلم - مرکز بهداشتی و درمانی فقه اقلیدی
 تلفن تماس:
7524222121

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.