آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی خنجشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی روستایی خنجشت
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: اقلید، روستای خنجشت
 تلفن تماس:
4353449

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.