آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی حسن آباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی روستایی حسن آباد
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: اقلید، روستای حسن آباد
 تلفن تماس:
4333351

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.