آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی آسپاس

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی روستایی آسپاس
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: اقلید، روستای آسپاس
 تلفن تماس:
4643283

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.