آزمایشگاه البرز

نام آزمایشگاه: البرز
مدیر: دکتر شهناز شجاعی
  آدرس: اصفهان، چهارراه حکیم نظامی ـ بن بست مهرداد
 تلفن تماس:
6255722

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.