آزمایشگاه مرکزشهری 2

نام آزمایشگاه: مرکزشهری 2
مدیر:
  آدرس: اسفراین، اسفراین-میدان فرمانداری-مرکزبهداشتی درمانی شماره2
 تلفن تماس:
7223501

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.