آزمایشگاه مرکز سارمران

نام آزمایشگاه: مرکز سارمران
مدیر:
  آدرس: اسفراین، اسفراین-روستای سارمران- مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
7353435
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.