آزمایشگاه مرکز بام

نام آزمایشگاه: مرکز بام
مدیر:
  آدرس: اسفراین، اسفراین-روستای بام- مرکزبهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
7732155

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.