آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گوگان

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی گوگان
مدیر: وحید بخشی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: آذرشهر، آذرشهر - گوگان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گوگان
 تلفن تماس:
920455
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.