آزمایشگاه مرکز شماره یک شهری (فاطمیه)

نام آزمایشگاه: مرکز شماره یک شهری (فاطمیه)
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، آباده
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.