آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری قائمیه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری قائمیه
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، آباده-خیابان سجاد
 تلفن تماس:
3343080
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.