آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری صغاد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری صغاد
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، صغاد
 تلفن تماس:
2222800
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.