آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری بهمن

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری بهمن
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، شهر بهمن
 تلفن تماس:
2252330
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.