آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری ایزدخواست

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری ایزدخواست
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، ایزدخواست
 تلفن تماس:
2263260
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.