آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی سورمق

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی روستایی سورمق
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، سورمق
 تلفن تماس:
2363254
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.