آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدک
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، روستای بیدک
 تلفن تماس:
2334050
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.