آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی خسرو شیرین اباده

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت درمانی خسرو شیرین اباده
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، آباده
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.