آزمایشگاه دکتر صدر احامی

نام آزمایشگاه: دکتر صدر احامی
مدیر:
  آدرس: آباده، میدان ولیعصر (عج)
 تلفن تماس:
0751-3330790
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.