آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر: دکتر علی توکل
  آدرس: آباده، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
0751-3333311-3333313
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.