آزمایشگاه مرکزشهیدباهنر

نام آزمایشگاه: مرکزشهیدباهنر
مدیر: ندارد
  آدرس: آبادان، کفیشه جنب سازمان آب
 تلفن تماس:
4432555
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.