آزمایشگاه شهیدصادقیان

نام آزمایشگاه: شهیدصادقیان
مدیر: مسعودموید
  آدرس: آبادان، لین 15 احمدآباد
 تلفن تماس:
4433223
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.