بیمارستان های گناباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 22 بهمن گناباد آموزشی درمانی خیابان ناصرخسرو 15 - بیمارستان 22 بهمن
کلینیک ویژه دانشگاه گناباد آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان غدیر - کلینیک ویژه دانشگاه