بیمارستان های گلپایگان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان گلپایگان‌ آموزشی، درمانی بلوار معلم - روبروی پمپ بنزین - بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان