بیمارستان های گلوگاه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ثامن الائمه گلوگاه درمانی کمربندی شرقی - بیمارستان ثامن الائمه