بیمارستان های گرمی‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولایت گرمی گرمی‌ درمانی خیابان دکتر بهشتی - جنب دانشگاه پیام نور - بیمارستان ولایت گرمی